Rian Johnson set to travel through time - The Movie Press