Hold me now. Simon Pegg joins "Tintin" - The Movie Press